TASON 2 SALIBANDYVALMENTAJAKOULUTUS | SBV2

Tason II Salibandyvalmentajakoulutuksen prosessin kuvaus


Valmentajakoulutuksen laajuus 160 tuntia

 • 100 tuntia itseopiskelua (valmistautumis- ja oppimistehtävät) -> ymmärtää

 • 60 tuntia lähiopetusta (käytännön valmennustoiminnan alustukset ja toiminta) -> osaa / hallitsee


Valmentajakoulutuksen toteutus

 • Kirjalliset valmistautumis- ja oppimistehtävät
 • Osallistuminen kontaktiopetukseen -> Alustukset / lähdöt käytännön valmennustyöhön
 • Käytännön harjoitusten vetäminen -> Käytännön valmennustoiminnassa oppiminen 
 • Itsearviointi / reflektointi


Valmentajakoulutuksen lähtökohta

 • Valmentajalla on urheilija/urheilijoita/joukkue valmennuksessaan
 • Valmennusprosessin tavoitteena on yksilön kokonaisvaltainen kehittyminen (fyysismotorinen, kognitiivinen, emotionaalinen ja sosiaalinen)
 • Ihmiskäsitys ja oppimiskäsitykset yksilöllisen valmennusfilosofian takana


Valmentajakoulutuksen tavoitteet

 • Tason II valmentaja hallitsee yksittäisen harjoittelujakson (4 – 6 viikkoa) suunnittelun, ohjelmoinnin ja toteutuksen sekä arvioinnin omassa valmennustoiminnassaan.
 • Tason II suorittaneella valmentajalla on valmiudet kehittää yksilöä ja joukkuetta yhden valmennusvuoden aikana
  • Valmentaja oppii käyttämään tehokkaasti käytettävissä olevan ajan painopisteeksi valittavien asioiden kehittämiseen <- yksilön / joukkueen kehitystavoitteet / painopisteet

  • Kehittymisenseuranta <- reflektio / arviointitieto -> kehittääkö toiminta

 • Valmentaja osaa kehittää pelaajiaan lähtökohtana peli, pelinomainen harjoittelu

  • Yksilön teknis-taktisten valmiuksien sopeuttaminen ( tila-aika vaatimukset muuttuvat, aisti- ja liikeärsykkeet)

  • Yksilön peruspelitaitojen ja valmiuksien kehittäminen ja jalostaminen pelissä -> pelitilanteissa <- PELITILANNEROOLIT -> teknis-taktiset -/ henkiset – ja fyysiset valmiudet sekä pelinymmärrys <-  joukkuepelin tavoitteet -> valmentajille lisää osaamista pelin tila-aika vaatimusten hallintaan


Valmentajakoulutuksen avainasiat

 • Vuosisuunnittelu <- Harjoittelun ohjelmointi / rytmitys -> Jaksot harjoitusvuoden arjessa

 • Kokonaisvaltainen valmennus ja yksilön kehittäminen (fyysismotorinen, kognitiivinen, emotionaalinen ja sosiaalinen) ja kehittymisen seuranta

  • Teknis- taktisten valmiuksien sopeuttaminen <- tila-aika vaatimukset kansainvälisen pelin vaatimuksista johdettua
   • kehittäviä ärsykkeitä <- toistot <- taitoharjoittelun määrä ja laatu <- ajattelua käytännön toimintaan (suunnittelu / toteutus)
  • Fyysiset valmiudet (ehdin ja jaksan) <- asenteet <- Kokonaisharjoittelumäärä ja harjoittelun monipuolisuus (elinjärjestelmät)
  • Taktinen ajattelu <-> oleellisen oivaltaminen -> joukkueen tavoitteet eri pelitilanteissa ja pelipaikkakohtainen ratkaisuntekokyky -> osaaminen
  • Itseluottamuksen kehittäminen -> motivaation säilyminen <- urheilija huomaa kehityksen -> urheilija kehittyy aikataulun mukaisesti -> itseluottamus -> itseohjautuvuus
 • Tiimityöskentely ja vuorovaikutus